Kiết xuất báo cáo bằng phần mềm DotB EMS như thế nào?

Với DotB EMS, việc kiết xuất báo cáo dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Giúp báo cáo số lượng khách hàng trong tuần, tháng, quý,..báo cáo số lượng khách hàng nhân viên tư vấn mỗi ngày, báo cáo danh sách khách hàng tiềm năng và báo cáo công nợ khách hàng. Bên cạnh đó, chức năng quản lý kho hàng có tích hợp máy đọc mã vạch, giúp kiểm soát tình hình hàng hóa trong kho để có kế hoạch nhập-xuất kho hợp lý.